Onze Diensten

Ons aanbod

Ons aanbod is gericht op ontmoeting, voorlichting, empowerment, activering en persoonlijke en cognitieve ontwikkeling. Binnen de dagbesteding en Sociale Prestatie activiteiten staat activering en het vergroten van zelfredzaam voorop. Daarnaast kijken we natuurlijk of de dagbesteding bijdraagt aan een zinvolle en betekenisvolle ervaring voor cliënten in de Wlz.

Arbeidsmatige activering voor mannen en vrouwen

Onze activiteiten in de arbeidsmatige activering kenmerken zich door maatwerk. Hierin werken we vanuit sociale activering naar arbeidsmatige activering toe.Waar mogelijk creëren we een arbeid gerelateerde leeromgeving. Zo leren de deelnemers om hun vaardigheden gerichter in te zetten en vergroten zij hun zelfredzaamheid. In onze activiteiten werken we graag samen met ketenpartners zodat deelnemers gebruik kunnen maken van een breed activeringsaanbod als zij dat wensen. Zo sluiten we graag aan bij de activiteiten van WIJ3.0. waarin deelnemers bijvoorbeeld vaktechnisch leren naaien of mee doen in het wijkbedrijf.In het pand Krachtstation hebben we samen met de partners een receptiefunctie ontwikkelt.


Psychologische behandeling & Persoonlijke begeleiding

Bij Inaya Zorg hebben we aandacht voor je persoonlijke situatie. Je krijgt integrale zorg die bestaat uit psychologische behandeling en persoonlijke begeleiding. De zorg wordt aan jouw persoonlijke behoeften aangepast.We bieden je diagnostiek, individueel en groepstherapie. Daarnaast hebben we expertise in de Islamitische psychologie. De behandeling sluit nauw aan bij de andere activiteiten van Inaya Zorg zoals groeps- en individuele begeleiding. Persoonlijke doelen en maatwerk staan bij ons voorop. Voor ons is het belangrijk dat de behandeling kort en krachtig is zodat deelnemers zo snel mogelijk kunnen meedoen in de groepsactiviteiten.

Sociale Prestatie mannen en jongens

Onze activiteiten bevinden zich op het snijvlak van zorg en welzijn. Bij de jongens werken we complementair aan het VSO en de thuissituatie. In onze voorlichtingen en themabijeenkomsten werken we veel samen, bijvoorbeeld met de buurtteams. Onze activiteiten in de sociale prestatie sluiten aan bij de arbeidsmatige activering. We bieden voor jongens van de leeftijd 13- 18 jaar de volgende (groep)activiteiten en begeleiding: Pedagogische groepsbegeleiding, individuele coaching, educatieve begeleiding, weerbaarheidstraining ‘Rots & Water’, voorlichting en themabijeenkomsten, vreedzame wijk, normen en waarden, koken en bakken, creativiteit, sport & spel Sociale media en computerlessen en tuinieren. Aan mannen bieden we o.a. de volgende groepsactiviteiten en begeleiding: voorlichting en themabijeenkomsten (o.a. mantelzorg), normen en waarden, computerles, bewegen & sport, tuinieren, koken en Nederlandse taalles etc.

Wij zijn ook te vinden op JekuntmeerSociale Prestatie vrouwen en meiden

Onze groepsactiviteiten en begeleiding bevinden zich op het snijvlak van zorg en welzijn. Onze activiteiten in de Sociale Prestatie sluiten aan op onze activiteiten binnen de arbeidsmatige activering.Groepsactiviteiten worden zoveel mogelijk ontwikkelt en samen uitgevoerd met ketenpartners. En in onze voorlichtingen werken we samen met de buurtteams. Wij bieden o.a. de volgende groepsactiviteiten en begeleiding: voorlichting en themabijeenkomsten (o.a. mantelzorg), normen en waarden, computerlessen, bewegen en sport, tuinieren, koken, Nederlandse taallessen, naailessen, fietslessen ed.

Wij zijn ook te vinden op Jekuntmeer

Wet Langdurige Zorg dagbesteding

Wij bieden dagbesteding in een warme omgeving. Voor ons is het belangrijk dat mensen met een beperking ervaren dat ze erbij horen en een zinvolle dagbesteding hebben. Hierbij prikkelen we de deelnemers om het beste uit zichzelf te halen. We geloven niet in de beperking, maar in de unieke kracht van mensen.Samen met de deelnemers bepalen we welke activiteiten goed bij hen passen.

Wmo dagbesteding

Wij bieden dagbesteding voor volwassenen binnen de WMO. In de dagbesteding zijn we gericht op de participatie en integratie van de deelnemers. Deelnemers werken aan hun herstel zodat ze zich weer sterk gaan voelen om actief mee te doen. Onze werkwijze draagt bij aan ritme en structuur zodat mensen niet in een isolement terecht komen. Het gaat ons er om dat deelnemers vanuit een huiselijke omgeving stappen vooruit zetten in hun zelfredzaamheid.

Ambulante begeleiding

Soms lukt het mensen niet om naar onze locatie te komen. Dan kan individuele begeleiding bij hen thuis een goede oplossing zijn.Onze begeleiders hebben kennis van migratie en de Islamitische psychologie. Daarnaast zetten we vooral tweetalige begeleiders in die zowel de moedertaal van de cliënten als het Nederlands beheersen. Samen met de cliënt zorgen we voor overzicht, rust en structuur in zijn leven. Zodat het makkelijker wordt om actief mee te doen in de maatschappij.

Groepsbegeleiding Jeugdwet

Voor kinderen, jongens en meiden onder de 18 jaar. We bieden een aanvullend programma op het speciaal onderwijs. Met plezier “jezelf ontwikkelen” en worden “wie je bent” staat bij ons voorop. Het gaat ons om respect voor jezelf en respect voor de ander. Vanuit het pedagogisch kader van de Vreedzame Wijk werken we aan een veilig sociaal klimaat. Jongens vanaf 12 jaar hebben een eigen jongensgroep.

Privacyverklaring cliënten en deelnemers

Deze privacyverklaring omvat de rol van Inaya Zorg als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de verwerking van de persoonsgegevens en zorginformatie van clienten en deelnemers nemen wij de AVG in acht. De persoonsgegevens en zorginformatie worden alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Hiervoor heeft Inaya Zorg een privacyverklaring opgesteld.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Inaya Zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of aan onszelf verstrekt. Dit kan wanneer u zich aanmeldt voor zorg of via onze website. Inaya Zorg zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in haar privacy beleid en reglement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op de website in te vullen ten behoeve van onze zorg en dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact, telefonisch of per email, indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het verlenen van Zorg (vastleggen cliënt gegevens in Careweb)

Wanneer vanuit onze rol als dienstverlener van zorg gebruik maken van diensten van derden voor een zorgvuldige Zorgadministratie dan zijn er verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers.
Ten slotte leggen we informatie vast voor managementrapportages en samenstellen van statistieken, echter deze gegevens zijn niet herleidbaar naar persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Voor wetenschappelijke onderzoek zullen we altijd eerst schriftelijke toestemming van de cliënt en/of haar vertegenwoordiger vragen.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Inaya Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia bij cliënten > 2 jaar na beëindiging van de zorg en dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Inaya Zorg verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast geldt een geheimhouding plicht voor de professionals die toegang tot uw persoonsgegevens hebben vanuit hun functie.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij verplichten ons dit op een veilige wijze te doen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over gegevensverwerking, stuur dan uw verzoek naar privacy@inayzorg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Inaya Zorg heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij Stichting Privacy zorg te Wijchen. De FG is bereikbaar via 0800-1090, e-mailadres: info@privacyzorg.nl Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inaya Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@inayazorg.nl. Bij vermoeden van een datalek stellen vragen wij u ons direct contact met ons op te nemen, zodat wij meteen maatregelen kunnen nemen en het procedure meldplicht datalekken in werking kunnen stellen.


Verder kunt u onze algemene privacyregelement en klachtenregelement raadplegen.

Contacteer ons

  • 030-888 0606
  • info@inayazorg.nl
  • Amerikalaan 199 | 3526 VD Utrecht

Over ons

Inaya Zorg is aandacht uit het hart.
Wij ondersteunen mensen met een (licht) verstandelijke of psychische beperking om weer actief mee te doen!