Werken bij

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.
Wanneer er geen vacature op de website staat, mag u ons altijd een open sollicitatie sturen. Dat kan naar mw. A. Ouarghi: asmae@inayazorg.nl

Stage lopen bij Inaya Zorg

Een stage is een goede manier om kennis te maken met Inaya Zorg. Wanneer je bij ons een stage volgt, krijg je volop de mogelijkheid om het vak in de zorg- en welzijnssector te leren en na te gaan waar jouw interesses en kwaliteiten liggen.

Wil je in aanmerking komen voor een stageplek bij Inaya Zorg? Neem dan afhankelijk op welke locatie je stage wilt lopen contact op met een van onze stagecoördinatoren. Graag ontvangen wij je motivatiebrief en meest recente cv.

Stagecoördinator

Karima el Idrissi

E: karima_e@inayazorg.nl

Locaties

Amerikalaan 199 vrouwenvleugel, Utrecht

Ghanadreef 2a, Utrecht

Verlengde Hoogravenseweg 63, Hoograven

Stagecoördinator

Jamal Ebaihoubarka

E: jamal@inayazorg.nl

Locaties

Amerikalaan 199 mannenvleugel, Utrecht

Laan der Techniek 4-101 , Veenendaal

Privacyverklaring sollicitanten

Inaya Zorg hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van uw sollicitatie gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Inaya Zorg en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Inaya Zorg. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.


Inaya Zorg verwerkt de volgende gegevens:

 • Uw NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Uw curriculum vitae
 • Alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en stages en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen.

Indien ongevraagd aanvullende persoonsgegevens door u worden verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan Inaya Zorg om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.


Hoe verwerkt Inaya Zorg deze gegevens?

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming, en enkel worden gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst of waarvoor u een open sollicitatie voor heeft verstuurd, ter uitvoering van wervings- en selectieproces. Daarnaast zal Inaya Zorg, indien nodig, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor verdere vragen en/of om u uitnodigen voor een (kennismaking)gesprek.


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van de werving- en selectieprocedure. De wervingsdoeleinden van Inaya Zorg zijn:

 • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Inaya Zorg;
 • de communicatie van de verwerkings- en selectieprocedures van Inaya Zorg, contact opnemen met sollicitanten;
 • om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van de sollicitanten;
 • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures

Hoe lang bewaart Inaya Zorg deze gegevens?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u expliciet aangeeft dat uw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar na uw toestemming daartoe bewaren.


Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?

Inaya Zorg neemt de passende beveiligingsmaatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek.


Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om bij Inaya Zorg een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of Inaya Zorg persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U kunt Inaya Zorg verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien uw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. U zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie ontvangen van Inaya Zorg. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens of afwijzing van uw verzoek door Inaya Zorg.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen aan privacy@inayazorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart.


Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Inaya Zorg heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij Stichting Privacy zorg te Wijchen.
De FG is bereikbaar via 0800-1090, e-mailadres: info@privacyzorg.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.


Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor personen die solliciteren als nieuwe medewerker, stagiair(e) of vrijwilliger bij Inaya Zorg. De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Inaya Zorg.

Inaya Zorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en het algemene privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt onze algemene privacyregelement hier raadplegen.

Contacteer ons

 • 030-888 0606
 • info@inayazorg.nl
 • Amerikalaan 199 | 3526 VD Utrecht

Over ons

Inaya Zorg is aandacht uit het hart.
Wij ondersteunen mensen met een (licht) verstandelijke of psychische beperking om weer actief mee te doen!